REGULAMIN

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym  Slimtox znajdującym się pod adresem elektronicznym www.slimtox.pl. (dalej Sklep Internetowy). Klient może pobrać treść niniejszego Regulaminu ze strony internetowejhttp://slimtox.pl/regulamin. Pocztę elektroniczną (e-mail) należy kierować na adres e-mail: kontakt@slimtox.pl.
 2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:
  • Nutri Invest Sp. z o.o.,
  • Al. IX Wieków Kielc 6/29,
  • 25-516 Kielce,
  • NIP: 9591955289,
  • Regon: 260749222,
  • KRS: 0000499225.
 3. Sprzedaż produktów oferowanych do sprzedaży na stronie www.slimtox.pl odbywa się zapośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga posiadania przez Klienta:
  • urządzenia z dostępem do sieci Internet i przeglądarki internetową typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari lub innej przeglądarki internetowej,
  • aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza równocześnie akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. Jest on dostępny w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego pod adresem http://slimtox.pl/regulamin skąd można pobrać Regulamin w formie pliku .PDF lub dokonać jego wydruku.
 6. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego jest zobowiązany m.in. do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
  • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania oraz w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów i Sprzedającego, a przy tym zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa obowiązujących na terytorium Polski,
  • niepodejmowanie działań niezgodnych z dobrymi praktykami takich jak przykładowo: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej.
 7. Zestawienia Produktów i ceny podane na stronie Sklepu Internetowego nie są ofertą w świetle przepisów Kodeksu cywilnego.

§2 Definicje

 1. Adres pocztowy- imię i nazwisko, bądź nazwa instytucji, położenie w miejscowości ( w przypadku miejscowości podzielonej na ulicę: ulica, numer budynku, numer lokalu bądź mieszkania; w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: nazwa miejscowości, numer nieruchomości, kod pocztowy i miejscowość).
 2. Adres reklamacyjny:
  • Nutri Invest Sp. z o.o.,
  • Al. IX Wieków Kielc 6/29,
  • 25-516 Kielce.
 3. Dane kontaktowe:
  • Nutri Invest Sp. z o.o.,
  • Al. IX Wieków Kielc 6/29,
  • 25-516 Kielce,
  • e-mail:kontakt@slimtox.pl,
 4. Cena - wyrażona jest w polskiej walucie (PLN) i zawiera podatek VAT (kwota brutto ). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.
 5. Dane osobowe – zestaw danych Zamawiającego o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.
 6. Slimtox - Sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.slimtox.pl, prowadzony i stanowiący własność Sprzedawcy.
 7. Dostawa- dostarczenie przez Sprzedawcę Klientowi zamówionego produktu w ramach realizacji Umowy Sprzedaży, realizowane przy po0mocy dostawcy zewnętrznego wybranego spośród dostępnych opcji przez Kupującego.
 8. Dystrybutor:
  • Nutri Invest Sp. z o.o.,
  • Al. IX Wieków Kielc 6/29,
  • 25-516 Kielce,
  • NIP:9591955289,
  • Regon: 260749222,
  • KRS: 0000499225.
 9. Konsument– osoba fizyczna, osoba prywatna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy ustawy przyznają zdolność prawną dokonująca zakupów w Sklepie internetowym Slimtox niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Koszyk – elektroniczny formularz zamówienia udostępniony przez Sprzedawcę na stronach sklepu internetowego Slimtox, za pomocą, którego Zamawiający dokonuje zakupu Towarów.
 11. Koszt dostawy – opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego określone w FAQ na podstronie każdego z produktów oferowanych przez Sprzedawcę.
 12. Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny Towaru oraz Kosztów dostawy.
 13. Produkty- przedmioty transakcji prezentowane przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia.
 14. Realizacja Zamówienia – czynności podejmowane przez Sprzedawcę w celu dostarczenia zamówionych Towarów na adres wskazany przez Zamawiającego.
 15. Regulamin- niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
 16. Sklep Internetowy- sklep Slimtox prowadzony przez Spzedawcę, a znajdujący się pod adresem elektronicznym www.slimtox.pl.
 17. Sprzedawca:
  • Nutri Invest Sp. z o.o.,
  • Al. IX Wieków Kielc 6/29,
  • 25-516 Kielce,
  • NIP: 9591955289,
  • Regon: 260749222,
  • KRS: 0000499225,
  • adres e-mail: kontakt@slimtox.pl,
  • właściciel Sklepu internetowego slimtox dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
 18. Strony – Sprzedawca i Zamawiający.
 19. Towar – asortyment oferowany przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym Slimtox.
 20. Umowa – umowa sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznej, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.
 21. Zamówienie – czynność prawna dokonywana przy użyciu Koszyka, w czasie której Zamawiający wyraża chęć kupna wybranych Towarów zgodnie z ich opisem oraz Ceną.

§3 Składanie zamówienia

 1. Umieszczenie produktów w Sklepie Internetowym stanowi zaproszenie do składania ofert. Za ofertę przyjmuje się złożenie zamówienia przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem. Realizacja zamówień odbywa się na terenie Polski i Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpani, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburgu, Malty, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Szwecji, Słowacji, Słowenii, Węgier, Włoch, Zjednoczonego Królestwa, Łotwy.
 2. Zamówienia w Sklepie można składać w następujący sposób:
  • poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • drogą e-mailową na adres podany na stronie internetowej Sklepu.
 3. Zamówienia w Sklepie Internetowym mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem strony internetowej http://slimtox.pl. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy oraz soboty rozpatrywane są poczynając od następnego dnia roboczego.
 4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 5. Składając zamówienie Klient wskazuje:
  • swoje dane w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail,
  • zamawiany towar,
  • adres pocztowy, na jaki ma być dostarczony zamawiany towar,
  • sposób dostawy,
  • sposób płatności wraz z potwierdzeniem obowiązku zapłaty. Zmiana zamówienia przez Klienta jest możliwa do czasu poinformowania go drogą mailową o dokonaniu wysyłki. Zmiana adresu doręczenia po zrealizowaniu wysyłki wiąże się z dodatkowym kosztem w kwocie 10zł.
 6. Po dokonaniu wyboru Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym Klient umieszcza je w Koszyku. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość kontrolowania zawartości koszyka i wartości zakupów.
 7. Zawarcie umowy z Klientem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, o czym informuje on Klienta drogą mailową w terminie do 72 godzin od złożenia zamówienia. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z przyczyn leżących po stronie Klienta, zamówienie jest anulowane.
 8. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność Produktów w magazynie Sklepu Internetowego.
 9. Termin realizacji Umowy Sprzedaży oraz dostawy Produktów jest zależny od ich dostępności oraz dostawcy zewnętrznego. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem, Klient jest informowany przez Sprzedawcę o spodziewanym terminie realizacji zamówienia co do tej części zamówienia. Klient w terminie 3 dni od otrzymania informacji podejmuje decyzję o podtrzymaniu lub rezygnacji z tej części zamówienia. Brak poinformowania przez Klienta o decyzji jest równoznaczny z rezygnacją z zamówienia tych Produktów, w pozostałej części zamówienie jest realizowane przez Sprzedawcę.
 10. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym.
 11. Warunkiem realizacji zamówienia jest także wcześniejsze uiszczenie zapłaty za Zamówienie, chyba że jako sposób płatności wybrano: PACZKA POBRANIOWA – płatność następuje przy odbiorze Produktu od firmy kurierskiej. Za datę uiszczenia zapłaty w przypadku zamówienia Klienta płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych uważa się zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
 12. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie zamówienia.
 13. Klient ma do wyboru formy płatności:
  • PayU,
  • Gotówką przy odbiorze.
 14. Koszty dostawy i odbioru zamówionych Produktów ponosi Klient. Koszt dostawy danego Produktu jest wskazany w opisie danego Produktu na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 15. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, z którą Sprzedawca ma zawartą umowę.

§4 Cena i przedmiot transakcji

 1. Przedmiotem transakcji są Produkty prezentowane przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia.
 2. Produkty oferowane przez Sprzedawcę są wolne od wad.
 3. Ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu Internetowego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Są one wiążące na chwilę składania zamówienia przez Klienta.
 4. Cena Produktu niedostępnego w chwili zamówienia, może ulec zmianie. Sprzedawca informuje Klienta przed realizacją zamówienia w przypadku zaistnienia takiej zmiany. Klient może wówczas zrezygnować ze złożonego zamówienia w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zmianie ceny. W braku złożenia oświadczenia o rezygnacji z zawarcia umowy przez Klienta w ww. terminie uznaje się, że Klient rezygnuje ze złożonego zamówienia.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oferowanych Produktów, wprowadzania oraz ich wycofania, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili. Zmiany w ofercie obowiązują Klientów składających zamówienia od czasu opublikowania zmian na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Każdy klient otrzymuje paragon fiskalny lub, na życzenie, fakturę VAT z wyszczególnieniem w odrębnych pozycjach ceny za wyroby, ceny za przesyłkę oraz należnego podatku VAT.

§5 Wysyłka zamówienia

 1. Zamówione Produkty wysyłane są przez Sprzedawcę na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą tego rodzaju zlecenia ponosi Klient.
 2. Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest w dni robocze.
 3. Klient potwierdza odbiór zamówienia pisemnym pokwitowaniem.
 4. Własność Produktu oraz ryzyko związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, przechodzi na Klienta z chwilą odbioru.

§6 Odstąpienie od umowy i zwrot towaru, reklamacja

 1. Klient, który zawarł umowę w Sklepie Internetowym będący konsumentem może w terminie 14 od daty odebrania przesyłki odstąpić od zawartej Umowy bez podawania przyczyny oraz zwrócić towar bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczającym jest, aby Konsument przesłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy, w drodze jednoznacznego oświadczenia, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (np. pismem wysłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres.
 2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności jest dokonywany bez obciążenia Konsumenta dodatkowymi kosztami wynikającymi ze zwrotu płatności, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraził zgodę na inną formę.
 4. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymanym paragonem fiskalnym lub fakturą na adres Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia poinformowania o odstąpieniu od umowy. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Konsument.
 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze w tej samej chwili.
 7. Klient ma prawo do reklamacji wad jakościowych, ilościowych oraz związanych ze szkodami powstałymi w transporcie. Przy odbiorze towaru Klient powinien sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, a gdy takowe zostaną odkryte należy spisać w obecności pracownika firmy kurierskiej protokół reklamacji wykorzystując druk stosowany przez firmę kurierską. Przy składaniu reklamacji można także wykorzystać druk stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Reklamacje dotyczące wad towaru należy wnosić na adres Sprzedawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu.
 8. W przypadku uznania zasadności reklamacji, rozpatrzenie w terminie 7 dni od jej zgłoszenia, Klientowi przysługuje prawo do wymiany na Produktów na wolne od wad lub zwrot zapłaty w części przypadającej na uszkodzone Produkty.
 9. Koszty wysyłki Produktów wolnych od wad w ramach procedury reklamacyjnej ponosi Sprzedawca.

§7 Sposoby pozasądowego dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń:
  • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,
  • zwrócenie się w celu uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej do rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
  • złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem,
  • pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności jest dokonywany bez obciążenia Konsumenta dodatkowymi kosztami wynikającymi ze zwrotu płatności, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraził zgodę na inną formę.
 4. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymanym paragonem fiskalnym lub fakturą na adres Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia poinformowania o odstąpieniu od umowy. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Konsument.
 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze w tej samej chwili.
 7. Klient ma prawo do reklamacji wad jakościowych, ilościowych oraz związanych ze szkodami powstałymi w transporcie. Przy odbiorze towaru Klient powinien sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, a gdy takowe zostaną odkryte należy spisać w obecności pracownika firmy kurierskiej protokół reklamacji wykorzystując druk stosowany przez firmę kurierską. Przy składaniu reklamacji można także wykorzystać druk stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Reklamacje dotyczące wad towaru należy wnosić na adres Sprzedawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu.
 8. W przypadku uznania zasadności reklamacji, rozpatrzenie w terminie 7 dni od jej zgłoszenia, Klientowi przysługuje prawo do wymiany na Produktów na wolne od wad lub zwrot zapłaty w części przypadającej na uszkodzone Produkty.
 9. Koszty wysyłki Produktów wolnych od wad w ramach procedury reklamacyjnej ponosi Sprzedawca.

§8 Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Nutri Invest Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Al. IX Wieków Kielc, 6/29 25-516 Kielce.
 2. Dane osobowe podane przez Klienta na stronie slimtox.pl są przetwarzane w Umowy sprzedaży oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo – promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny, jednakże niezbędny do prawidłowej realizacji umowy sprzedaży.
 4. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w zakresie wskazanym w formularzu zamówienia. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, żądania ich usunięcia.
 5. Klient , jeżeli wyrazi zgodę, może otrzymywać drogą elektroniczną, na podany przez Klienta adres e- mail, materiały o charakterze marketingowym lub promocyjnym. Zgoda na otrzymywanie materiałów marketingowych lub promocyjnych wysyłanych drogą elektroniczną może zostać przez Klienta odwołana w każdej chwili poprzez wysłanie informacji o odwołaniu na następujący adres poczty elektronicznej: kontakt@slimtox.pl.
 6. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim.

§9 Własność intelektualna

 1. Wszelkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedawcę, ich opisy i zdjęcia, są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być prawnie chronione lub zastrzeżone.

§10 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Sklepu internetowego www.slimtox.pl.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu internetowego.
 4. Informacja o zmianach w Regulaminie zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w Zamówieniu. W terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu Klient może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.
 5. W przypadku nie dokonania wypowiedzenia umowy w terminie wskazany powyżej Klient jest związany postanowieniami zmienionego Regulaminu.

§11 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego.

POCZEKAJ! ZOBACZ CO DLA CIEBIE PRZYGOTOWALIŚMY!

10% rabatu czeka! Wykorzystaj go już dziś!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych (adres e-mail) w celach marketingowych